Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij de bestelling van een liftservice, kraanservice, verhuizing of transport verklaart de klant zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

  1. Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst zijn onderhavige algemene voorwaarden steeds van toepassing tussen de firma Brugse Liftservice BV en de klant. De medecontractant verklaart ze te kennen en te aanvaarden.
  2. De ondertekening van onze leveringsbon bij de levering geldt als aanvaarding in goede staat van de goederen. Klachten, zelfs bij niet ondertekening van de leveringsbon, worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 12 uur na de levering en op voorwaarde dat schriftelijk en uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt (met opgave van redenen) bij de levering. Goederen geleverd met ongeschonden uitwendige verpakking worden geacht als geleverd in goede staat.  De firma Brugse Liftservice BV  neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-verpakte of onvoldoende verpakte goederen.In het kader van een “selfservice” transport waar de klant zelf voor helpende personen zorgt voor het manipuleren van de goederen; aanvaarden wij geen aansprakelijkheid in 
verband met de gemanipuleerde goederen.
  3. Onze klanten zijn aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit een gebrek aan informatie m.b.t. de precieze gegevens van de opdracht die zij ons toevertrouwen, meer bepaald m.b.t. de technische informatie over de aard van de goederen en de voorwaarden van onze tussenkomst. De klanten hebben de verplichting alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de uitvoering van onze opdracht te vergemakkelijken o.a. wat de doorgang van het meubilair en het gebruik van onze toestellen betreft. De klant moet alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing kunnen parkeren bij aankomst. Indien het politiereglement het voorschrijft, zal de klant, op zijn kosten, de nodige plaatsreservaties aanvragen voor de voertuigen en werktuigen nodig bij zijn verhuizing.
In geval dat onze prestaties zich beperken tot zuivere liftverhuur met bedieningspersoneel beperkt onze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot schade die voortvloeit uit machinebreuk. De klant is ten allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade aan gebouwen, afsluitingen, vensters e.d. zonder zich te kunnen verhalen op de verhuurder tijdens het plaatsen, het gebruik en terugbrengen.
  4. Alle betalingen dienen te geschieden op ons adres van  Brugse Liftservice BV , netto en contant. Zonder korting, en voor de vervaldag zoals vermeld op de factuur.
  5. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 11% per jaar verschuldigd vanaf factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op 14 dagen na factuurdatum. Bovendien zal ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, ten titel van schadevergoeding een bedrag van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 verschuldigd zijn en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en boven op de intrest.
  6. Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden. In geen geval zal de klant gerechtigd kunnen zijn op enige schadevergoeding.
  7. Elke betwisting, van welke aard ook, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en het Vredegerecht te Oostende. Tweede Kanton. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn op geschillen.
  8. Bij  laattijdig annuleren voor aanvang van  liftservice, kraanwerk,verhuizingen & transport worden er kosten  aangerekend ( 30 dagen ervoor is kosteloos , 15 dagen ervoor 20% , 7 dagen ervoor 50% & 48 uur ervoor 100% ) van het totale bedrag van het werk die aangevraagd werd alsook  de kosten die werden gemaakt voor dit werk bv. vergunningen/verkeersborden en allerlei .

Bij bestelling van een liftservice, kraanservice, verhuizing of transport verklaart de klant zich automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld